Under hösten kommer BUFF att vid sex tillfällen befinna sig på Kirsebergsskolan i Malmö.

BUFF deltar i det europeiska projektet Crearte, där yrkesverksamma konstnärer möter skolelever och deras lärare för att skapa utrymme för aktivt deltagande, experimentlusta och kreativitet hos eleverna. I Malmö är det två tredjeklasser på Kirsebergsskolan som deltar tillsammans med sina klasslärare och konstnärerna Karin Hasselberg och Cecilia Wendt.

Karin och Cecilia har tillsammans med klasslärarna för klasserna 3A och 3B planerat hur det kreativa arbetet ska passa in i den pedagogiska verksamheten. Treorna arbetar under hösten med skapelseberättelser och går igenom olika syn på hur världen har blivit till. Crearte projektet spinner vidare på temat och fokuserar framåt. Tillsammans ska barnen, lärarna och konstnärerna utforska framtiden. Vad är framtiden? Hur kommer framtiden att se ut?

Arbetet består av en process som kommer att utmynna i var sin tidskapsel som är tänkt att öppnas av de kommande tredjeklassarna på Kirsebergsskolan om 50 år. De båda klasserna jobbar sig fram till innehållet och utformningen av kapslarna tillsammans med konstnärerna och sina klasslärare. Genom att ställa öppna frågor och uppmuntra till diskussioner i klasserna ger Karin och Cecilia barnen själva mandat att i grupp påverka innehållet av hela den konstnärliga processen. Barnen får möjlighet att träna på att föra en dialog, att ta ansvar för en process och att prova på skapande och kreativitet.

Frågor som flitigt diskuterats i grupperna är t.ex. ”kan man hitta något nytt i en välbekant miljö?”. Teserna testas grundligt då barnen under projektets gång får utforska sin välkända skolgård på olika sätt och med olika material som hjälpmedel.

Det kommer att bli spännande att följa processerna och se slutprodukterna. Ett som är säkert är att Karin och Cecilia redan fått en plats i barnens hjärtan. Varje torsdag möts de av glada tjut och kramar.