A girl and her ball fight their way through an everyday life of bullying, cold temperatures and snow. In an infinite snow world, she jumps from roofs, falls through ice and overcomes everything.En flicka och hennes boll krigar sig igenom en vardag av mobbning, kyla och snö. I denna oändliga snövärld hoppar hon från tak, faller genom is och övervinner allt.